Hvordan foregår nævnsmødet?

Du kan her få mere at vide om, hvordan nævnsmødet foregår.

Formålet med sagens behandling i nævnet er at sikre, at du får den nødvendige støtte til at komme ud af kriminalitet og tilbage i trivsel.

På nævnsmødet vil der være en dialog om de fremadrettede muligheder for støtte. Dialogen vil tage udgangspunkt i kommunens beskrivelse af dine forhold og indstillingen til nævnet om sagens afgørelse.

Nævnet består af 3 medlemmer. En dommer, én fra kommunen, der er vant til at arbejde med børn og unge, og én fra politiet, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse.

Der deltager også en børnesagkyndig, som kan hjælpe nævnsmedlemmerne til at træffe den bedste afgørelse for dig, hvis du er 10-14 år. En børnesagkyndig deltager også i nogle tilfælde i din sag, hvis du 15-17 år.

Det er dommeren, der leder mødet.

Du (og dine forældre) har pligt til at komme til nævnsmødet. Hvis I ikke kommer til mødet, kan politiet hente jer. I nogle tilfælde kan nævnet beslutte at træffe afgørelse i din sag, selv om du ikke er til stede.

Du kan tage en voksen med til mødet, som kan støtte dig under nævnsmødet. Det kalder man en bisidder. Det kan være din lærer, træner, tante eller onkel, eller en anden voksen, du er tryg ved.

Det kan også være, at kommunen i behandlingen af din sag har vurderet, at du har brug for en ressourceperson, der kan støtte dig efter sagens afgørelse.

Hvis du er over 12 år, har du i nogle tilfælde ret til gratis advokatbistand. Det kan også være, at dine forældre har en advokat med til mødet. Der er måske også brug for en tolk.

Kommunen, der skal komme med en indstilling til nævnet om sagens afgørelse, er også til stede. Og ungekriminalforsorgen, der fører tilsyn efter sagens afgørelse.

Der er også en sekretær, der skriver, hvad der bliver sagt under mødet.

Mødet er ikke offentligt. Kun de nævnte personer må være med til mødet. En eventuel forurettet får besked om, at din sag bliver behandlet i nævnet, men den forurettede må ikke være til stede under mødet.

Nævnsmødet bliver afholdt i et mødelokale ved retten i den politikreds, hvor du bor. Du modtager et brev med oplysninger om mødet.

Det er nævnets formand (eller næstformand), der leder mødet og sikrer sig, at de nødvendige mødedeltagere er til stede. Mødelederen vil også gøre dig og dine forældre opmærksomme på jeres rettigheder under sagen.

Til mødet er det en ansat fra kommunen, der fortæller nævnsmedlemmerne om din sag. Kommunen siger også til nævnsmedlemmerne, hvilken afgørelse, der kan sikre dig den bedste støtte fremadrettet. Det er dog nævnet, der beslutter, hvordan sagen skal afgøres.

Nævnet skal træffe den beslutning, de mener, er bedst for dig. Men først lytter de til dig, dine forældre og de andre, der er med til mødet. Du bestemmer selv, om du vil tale med nævnet, men nævnet vil rigtig gerne høre din mening.

Du må meget gerne forberede dig til mødet og måske skrive på et stykke papir, hvad du synes, der er vigtigt at få sagt.

Når nævnet har talt med alle dem, der er med til mødet, drøfter de, hvilken afgørelse, der kan give dig den bedste støtte. Det er kun nævnsmedlemmerne (og evt. en børnesagkyndig), der er til stede under de drøftelser, som man kalder voteringen.

Nævnsformanden fortæller, hvad nævnet har besluttet og hvorfor, og du vil oftest få udleveret en skriftlig afgørelse. Hvis du ikke får den på mødet, bliver den sendt til dig og dine forældre.