Kan jeg klage?

Nævnets afgørelser er som udgangspunkt endelige afgørelser, som du ikke kan klage over. Det er dog i nogle tilfælde muligt at klage.

Klage til Ankestyrelsen

Som udgangspunkt er det ikke muligt at klage over nævnets afgørelser. Hvis du er fyldt 12 år, kan du klage til Ankestyrelsen, hvis nævnet har truffet afgørelse af mere indgribende karakter.

Det gælder afgørelser om:

  • Gennemførelse af ungefaglig undersøgelse under ophold på institution, indlæggelse på sygehus eller benyttelse af et børnehus
  • Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke
  • Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
  • Anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner eller afdelinger
  • Anbringelse på sikrede døgninstitutioner
  • Anbringelse på særligt sikrede afdelinger
  • Ændring af anbringelsessted
  • Tilbageholdelse under en anbringelse
  • Samvær og kontakt under en anbringelse

Klage til Folketingets Ombudsmand

Det er også muligt at klage til Folketingets Ombudsmand.

Ombudmanden kan ikke ændre en afgørelse, men kan fremsætte kritik, angive henstillinger til sagens behandling og i øvrigt fremsætte sin opfattelse af sagen. Det fremgår af ombudsmandslovens § 22.

Domstolsprøvelse

Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Det fremgår af grundlovens § 63. Domstolene kan tage stilling til, om din sag er behandlet korrekt.

Som forældremyndighedsindehaver har du samme muligheder for at klage som dit barn.